سریال Supernatural 2005

  • English Excerpt
خلاصه داستان

دو برادر به دنبال پدر گمشده شان هستند، مردی که آنها را بزرگ کرده و به آن دو آموزش داده که چگونه در مقابل نیروهای ماورای طبیعی بجنگند...

Two brothers follow their father's footsteps as "hunters" fighting evil supernatural beings of many kinds including monsters, demons, and gods that roam the earth.

اضافه شدن انکود اختصاصی سی نما فصل دهم 07 تیر 1398
اضافه شدن انکود اختصاصی سی نما فصل هفتم تا سیزدهم 22 خرداد 1398
دانلود
زیرنویس
کالکشن
مقالات و اخبار
تریلر
نقل قول
لینک های دانلود

فصل: 01

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 300 MB

انکودر: Pahe

فصل: 01

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 395 MB

انکودر: 30nama

فصل: 01

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 285 MB

انکودر: 30nama

فصل: 01

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 710 MB

انکودر: 30nama

فصل: 01

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 615 MB

انکودر: 30nama

فصل: 01

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 900 MB

انکودر: d3g

فصل: 02

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 300 MB

انکودر: Pahe

فصل: 02

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 395 MB

انکودر: 30nama

فصل: 02

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 285 MB

انکودر: 30nama

فصل: 02

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 710 MB

انکودر: 30nama

فصل: 02

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 615 MB

انکودر: 30nama

فصل: 02

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 900 MB

انکودر: d3g

فصل: 03

تعداد قسمت ها: 16

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 300 MB

انکودر: Pahe

فصل: 03

تعداد قسمت ها: 16

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 395 MB

انکودر: 30nama

فصل: 03

تعداد قسمت ها: 16

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 285 MB

انکودر: 30nama

فصل: 03

تعداد قسمت ها: 16

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 710 MB

انکودر: 30nama

فصل: 03

تعداد قسمت ها: 16

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 615 MB

انکودر: 30nama

فصل: 03

تعداد قسمت ها: 16

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 850 MB

انکودر: d3g

فصل: 04

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 300 MB

انکودر: Pahe

فصل: 04

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 395 MB

انکودر: 30nama

فصل: 04

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 285 MB

انکودر: 30nama

فصل: 04

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 710 MB

انکودر: 30nama

فصل: 04

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 615 MB

انکودر: 30nama

فصل: 04

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 850 MB

انکودر: d3g

فصل: 05

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 300 MB

انکودر: Pahe

فصل: 05

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 395 MB

انکودر: 30nama

فصل: 05

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 285 MB

انکودر: 30nama

فصل: 05

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 710 MB

انکودر: 30nama

فصل: 05

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 615 MB

انکودر: 30nama

فصل: 05

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 850 MB

انکودر: d3g

فصل: 06

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 300 MB

انکودر: Pahe

فصل: 06

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 395 MB

انکودر: 30nama

فصل: 06

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 285 MB

انکودر: 30nama

فصل: 06

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 710 MB

انکودر: 30nama

فصل: 06

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 615 MB

انکودر: 30nama

فصل: 06

تعداد قسمت ها: 22

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 850 MB

انکودر: d3g

فصل: 07

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 300 MB

انکودر: Pahe

فصل: 07

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 395 MB

انکودر: 30nama

فصل: 07

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 285 MB

انکودر: 30nama

فصل: 07

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 710 MB

انکودر: 30nama

فصل: 07

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 615 MB

انکودر: 30nama

فصل: 07

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 900 MB

انکودر: d3g

فصل: 08

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 300 MB

انکودر: Pahe

فصل: 08

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 395 MB

انکودر: 30nama

فصل: 08

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 285 MB

انکودر: 30nama

فصل: 08

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 710 MB

انکودر: 30nama

فصل: 08

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 615 MB

انکودر: 30nama

فصل: 08

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 900 MB

انکودر: d3g

فصل: 09

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 300 MB

انکودر: Pahe

فصل: 09

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 395 MB

انکودر: 30nama

فصل: 09

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 285 MB

انکودر: 30nama

فصل: 09

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 710 MB

انکودر: 30nama

فصل: 09

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 615 MB

انکودر: 30nama

فصل: 09

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 900 MB

انکودر: d3g

فصل: 10

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 300 MB

انکودر: Pahe

فصل: 10

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 395 MB

انکودر: 30nama

فصل: 10

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 285 MB

انکودر: 30nama

فصل: 10

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 710 MB

انکودر: 30nama

فصل: 10

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 615 MB

انکودر: 30nama

فصل: 10

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 900 MB

انکودر: d3g

فصل: 11

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 300 MB

انکودر: Pahe

فصل: 11

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 395 MB

انکودر: 30nama

فصل: 11

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 285 MB

انکودر: 30nama

فصل: 11

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 710 MB

انکودر: 30nama

فصل: 11

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 615 MB

انکودر: 30nama

فصل: 11

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 900 MB

انکودر: d3g

فصل: 12

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 300 MB

انکودر: PaHe

فصل: 12

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 395 MB

انکودر: 30nama

فصل: 12

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 285 MB

انکودر: 30nama

فصل: 12

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 710 MB

انکودر: 30nama

فصل: 12

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 615 MB

انکودر: 30nama

فصل: 12

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 900 MB

انکودر: d3g

فصل: 13

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 300 MB

انکودر: PaHe

فصل: 13

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: BluRay 720p

میانگین حجم: 395 MB

انکودر: 30nama

فصل: 13

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: x265 BluRay 720p

میانگین حجم: 285 MB

انکودر: 30nama

فصل: 13

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: BluRay 1080p

میانگین حجم: 710 MB

انکودر: 30nama

فصل: 13

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 615 MB

انکودر: 30nama

فصل: 13

تعداد قسمت ها: 23

کیفیت: x265 BluRay 1080p

میانگین حجم: 900 MB

انکودر: d3g

فصل: 14

تعداد قسمت ها: 20

کیفیت: WEB-DL 720p

میانگین حجم: 350 MB

انکودر: MkvCage

فصل: 14

تعداد قسمت ها: 20

کیفیت: x265 WEBRip 720p

میانگین حجم: 200 MB

انکودر: PSA

فصل: 14

تعداد قسمت ها: 20

کیفیت: x265 WEBRip 1080p

میانگین حجم: 450 MB

انکودر: PSA

فصل: 1

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 1

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 2

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 2

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 3

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 3

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 4

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 4

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 5

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 5

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 6

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 6

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 7

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 7

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 8

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 8

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 9

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 9

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 10

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 10

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 11

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 11

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 12

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 12

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 13

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 13

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 14

زبان: فارسی

کیفیت: تمام کیفیت ها

فصل: 14

زبان: انگلیسی

کیفیت: تمام کیفیت ها


دین: باز هم پلیس‌ها.
سم: اونا دارن وظیفه‌شونو انجام میدن.
دین: نه، اونا دارن کار ما رو انجام میدن با این تفاوت که قراره گند بزنن بهش.


دین: ما فقط یکم راجع به خیلی چیزها می‌دونیم و همین باعث میشه خطرناک باشیم.


دین: من قراره تو این بیمارستان بمیرم، درحالیکه هیچکدوم از پرستارهاش سکسی نیستن.


سم: دین، تو مثل یه موش آزمایشگاهی هستی که به جای دکمه‌ی غذا، دکمه‌ی لذت رو فشار میدی و اونقدر این کار رو ادامه میدی تا از کار بیوفته.


جنگ (سوار آخر الزمان) : تو میتونی منو مقصر بدونی، ولی صادقانه بگم؛ انسان ها برای کشتن همدیگه دلیل نمیخوان!

« War / Titus Welliver »

ارسال دیدگاه جدید

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربریتان شوید یا عضو سایت شوید.

دیدگاه های ارسال شده

mahnaz.fl پروفایل 13 مرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

من خیلی فیلم و سریال نگاه میکنم . مثل این سریال توو این ژانر وجود نداره … وقتی با وجود اینهمه فصل اینهمه محبوب مونده دلیلش جز موفقیت ستارگی و بازی عالی چیزی نمیتونه باشه . و البته که واقعا نقش دین وینچستر قویه و جنسن خیلی عالی از پسش براومده

نمایش دیدگاه
frank casel پروفایل 22 تیر 1398
پاسخ به دیدگاه

همه اين سريال ها بخاطر نقش دين وينچستر نگاه ميكنند چون مثلش تو دنيا وجود نداره ولي من با اين سريال دارم زندگي ميكنم حتي فكر ميكنم از سريال هايي همچون game of thrones هم بهتره كسي اين سريال را نبينه نصف عمرش را از دست داده

نمایش دیدگاه
Masood1343 پروفایل 6 تیر 1398
پاسخ به دیدگاه

سریال با هیجانیست

نمایش دیدگاه
nstd پروفایل 15 خرداد 1398
پاسخ به دیدگاه

last season is coming

نمایش دیدگاه
erfan3370 پروفایل 14 اردیبهشت 1398
پاسخ به دیدگاه

آخرش تبدیل به WALKING DEAD شد 😀

نمایش دیدگاه
saberss پروفایل 6 اردیبهشت 1398
پاسخ به دیدگاه

پشمااااااامممممم عجب قسمتی بود قسمت اخر این فصل اصلا game of thrones رو بیخیال من فصل بعدیو supernatural رو میخام حیف که فصل بعدی فصل اخره من با این سریال زندگی کردم :(((

نمایش دیدگاه
mahdiarian پروفایل 6 اردیبهشت 1398 حاوی اسپویل
پاسخ به دیدگاه

دقیقا :(( خیلی غم انگیزه که سریالی که این قدر در اوجه می خواد تموم شه 🙁
البته ورود جک خیلی میزان بیننده و کمی هم ریتینگ ها رو آورد پایین. ولی این قسمت خیلی خفن بود! البته قسمت آخر فصل قبل هم که دین به اون شکل اومد سراغ لوسیفر پشمام ریخت 🙂 ولی این فوق العاده بود!
سالی که سم و دین و کستیل نیان خیلی سال سختی میشه 🙁

نمایش دیدگاه
saberss پروفایل 6 اردیبهشت 1398
پاسخ به دیدگاه

و هچنین کراولی من کراولیو خیلی دوست داشتم جاش خالیه کاش فصل بعد دوباره میومد:)

نمایش دیدگاه
MercrooFA پروفایل 14 فروردین 1398
پاسخ به دیدگاه

برای من که تازه سریالو شروع کردم و فعلا فصل اول رو تموم کردم،سریال جذابیه.ماجراجویی های دو تا داداش که تنها اهدافشون خانواده شونه و برای هم دیگه دست به هرکاری میزنن.تو بعضی از قسمت ها شاهد هیجانای بیشتر و روند جالب تری هستیم و واقعا چقدر بهتر میشد اگه قسمت هارو یه کم بیشتر به هم ربط میدادن.فیلمنامه ومحتوای به نسبت عمیق و خوبی داره و بازیگری و شخصیت پردازی هاشون هم که عالیه…من که شیفته شخصیت دین و کارهای باحالش شدم. منو یاد دیمن تو خاطرات یک خوناشام میندازه.دین پسریه که بی چون و چرا و کورکورانه از پدرش اطاعت میکنه و به خانوادش ایمان داره و این عشقش به خونوادشه که از اون یک کارکتر جذاب و متفاوت میسازه.
و سم که بیشتر پیگیر دلیل و برهانه و یه جور تفکرات منطقی تر و ژرف تری داره و در عین حال درونگراست و چند وقته از شادی دوره.
فیلمبرداریش که چنگی به دل نمیزنه ولی جلوه های بصریش آدمو بیشتر مشتاق میکنه.
درسته که بعضی از قسمت ها قابل پیشبینی بود ولی همین که این داستانارو به زیبا ترین شکل ممکن به تصویر می کشه و از کلیشه ها پیروی نمی کنه از نقاط قوت سریاله.
نقطه های اوج داستان که مخاطبو میخکوب میکنه و باعث میشه گذر زمانو احساس نکنی و چی ازین بهتر.
داستان هاش و اشاراتش به افسانه های بومی جالبه و پرمفهوم…اینکه مردم به هر چیزی باور داشته باشن اون اتفاق میفته و عقاید مردم رو زندگیشون تاثیر به سزایی داره. یا چیزای دیگه که الان حضور ذهن ندرام):فلسفه های پنهان کارکتر ها و عقاید و افسانه هاشون که غیر قابل وصفه.و چقدر خوب به مذهب و خانواده میپردازه.
و درکل سریال فوق العاده ایه و امیدوارم که تو فصل های بعد بهتر هم بشه.
9/10

نمایش دیدگاه
redfield پروفایل 8 فروردین 1398
پاسخ به دیدگاه

12سال
12 سال شد
من از زمانی ک اول دبیرستان بودم دارم تماشاش میکنم
12 سال زندگی
کار ب خوبی بدیش ندارم
12 سال خیلی زیاده
واقعا ناراحتم
فقط
میتونم بگم زندگی من تغییر کرد
شخصیت من با این سریال تغییر کرد
باعث شد بیشتر به برادرم و خانوادم اهمیت بدم
واقعا متاسفم که داره ب پایان میرسه این همه خاطره های خوب و بد…
ولی یادشون و چیزایی ک یاد گرفتم ازشون با من میمونه
تا ابد…

نمایش دیدگاه
sina6 پروفایل 18 فروردین 1398
پاسخ به دیدگاه

آره با هزارتا بدبختی گیر میاوردیم میدادیم ویدیو کلوپ میزد واسمون رو dvd الان با یه کلیک با بهترین کیفیت دانلود میکنیم

نمایش دیدگاه
saghishh پروفایل 4 فروردین 1398
پاسخ به دیدگاه

8 ساله دارم این سریال رو میبینم و و هیچوقت ازش خسته نشدم…درسته بعضی جاها افت داشت ولی پایان او فصل یا فصل بعدی جوری جبران کرد که اون افت فراموش بشه. من با سم و دین و کستیل بزرگ شدم. به جرعت میتونم بگم بهترین سریالیه که به عمرم دیدم و این رو هر کسی نمیتونه درک کنه…واقعا دوس ندارم تموم شه

نمایش دیدگاه
redfield پروفایل 8 فروردین 1398
پاسخ به دیدگاه

آی گفتی
ولی خب
فایدش چیه
چیکا میتونیم بکنیم
جز اینکه میراثشونو منتقل کنیم به عزیزانمون….

نمایش دیدگاه
mohsenjokar پروفایل 18 اسفند 1397
پاسخ به دیدگاه

بهترین سریاله تو سبک خودش.تمام سریالای تاریخو دیدم ولی بهتر از این ندیدم

نمایش دیدگاه
nstd پروفایل 13 اسفند 1397
پاسخ به دیدگاه

ممنون بابت انکود اختصاصی??
ایشالا ده بیت x265 باشه

نمایش دیدگاه
mahdiarian پروفایل 13 اسفند 1397
پاسخ به دیدگاه

ممنون از تیم زحمت کش سینما که قبول زحمت کردن این سریال رو هم انکود اختصاصی بزنن. بهترینید.

نمایش دیدگاه
goddes پروفایل 6 اردیبهشت 1398
پاسخ به دیدگاه

Ya khode Khoda ghiamat shod

نمایش دیدگاه
mahdiarian پروفایل 6 اردیبهشت 1398
پاسخ به دیدگاه

اون سکانس های پایانی رو بیشتر از 10 بار دیدم. مگه آخه داریم اینقدر خوب؟ موسیقی بی نظیر (God was never on your side) گریم های فوق العاده موجودات سکانس پایانی. پرخرج بود قطعا و فوق العاده. متاسفم که فصل بعدی برای همیشه تموم میشه 🙁

نمایش دیدگاه
Erik1990 پروفایل 6 اسفند 1397
پاسخ به دیدگاه

من هم بعد اومدن 6 قسمت شروع کردم به دیدن این سریال
اگر یک اتفاق یا جدال بزرگ نداشته باشه خیلی کسل کننده میشه
ما با این سریال بهشت و جهنم و برزخ و خدا و فرشته ها و همه رو دیدیم ، همه منتظر ی چیز جدیدیم ولی واقعا انگار نمونده
حذف شخصیت ها ایراد دار و سلیقه ای انگار ، با برنامه نبود
ایشالله که به اوج خودش برگرده
من از دوستداران این سریالم
هر چقد بد هم بشه مجبورم تماشا کنم.

نمایش دیدگاه
hidden_cr پروفایل 22 بهمن 1397 حاوی اسپویل
پاسخ به دیدگاه

سریال از بس کشش دادن یه ذره خسته کننده شده به نظرم چند فصل اول فقط خوب بود حالا شکار میکردن و دنبال دردسر میگشتن ولی الان داستان به نجات دادن دنیا و این چیزا کشیده شده و از جذابیت سریال کم شده و کراولی هم نباید میمرد بدون کراولی مزه نمیده سریال اما به خاطر دو کاراکتر باحال این سریال همچنان میشه دید☺

نمایش دیدگاه
B.vosoogh پروفایل 24 اسفند 1397
پاسخ به دیدگاه

اتفاقا الان داستان سریال جهت گرفته و بهتر شده نسبت به داستان فصلهای اول … من این سریالو چندبار از اول دیدم و هنوز دارم میبنم… روال وو سبک فصلهای ابتدایی سریال بالاخره یه جایی تموم میشن ولی با این سبک میتونن داستان های جدیدی تولید کنن

نمایش دیدگاه
9Amir پروفایل 12 بهمن 1397
پاسخ به دیدگاه

فصل 14 قسمت 12 عالیه پر از احساسه

نمایش دیدگاه
Lonlywolf پروفایل 10 بهمن 1397
پاسخ به دیدگاه

خیلی جالبه که شروع سریال دیدنم با این بوود.
با اینکه دیگه اشتیاقی برای دیدنت بعد این همه کشش الکی ندارم ولی ممنونم که کاری رو شروع کردی که سرانجامش بشه شروع مجدد بریکین بد تو این سرمای دلچسب.
سم و دین دوستداشتنی خداحافظ و ممنون برا خاطره‌های خوبتون.

نمایش دیدگاه
Ella9393 پروفایل 26 دی 1397
پاسخ به دیدگاه

بیاید صادق باشیم. خیلی وقت پیش باید تموم میشد

نمایش دیدگاه
redfield پروفایل 3 بهمن 1397
پاسخ به دیدگاه

شما میتونین نگاه نکنین دوست عزیز

نمایش دیدگاه
Ella9393 پروفایل 4 بهمن 1397
پاسخ به دیدگاه

من به عنوان طرفدار این سریال که چند ساله دنبالش میکنم نظر صادقانم رو گفتم

نمایش دیدگاه
redfield پروفایل 4 بهمن 1397
پاسخ به دیدگاه

منم به عنوان یک طرفدار که 12 ساله این سریالو دنبال میکنم گفتم دوست عزیز

نمایش دیدگاه
Ella9393 پروفایل 5 بهمن 1397
پاسخ به دیدگاه

خب, تعداد سال هایی که شما طرفدار این سریال بودید چیزی از ارزش نظر شخصی من کم نمیکنه و همچنین ارزش نظر شمارو. من به عنوان یه بیننده نظر بدون تعصبم رو گفتم~~

نمایش دیدگاه
thefate defeater پروفایل 14 آذر 1397
پاسخ به دیدگاه

ما وینچستر ها رو تماشا میکنیم تا کمی از این دنیا و مشغله هامون فاصله بگیریم. درگیر داستانی جدید بشیم. با شخصیت ها بخندیم و با آنها گریه کنیم.بهشون اهمیت بدیم. با اونها همسفر بشیم. و کنجکاو بشیم که در نهایت چه رخ خواهد داد.

نمایش دیدگاه
سیاوش پروفایل 14 آذر 1397
پاسخ به دیدگاه

شخصا 30 سال سن دارم اما متاسفانه برخی از مردم هدف فیلم دیدن را نمی دونند ،این سریال از دید من عالی هست حالا هر چی هم بشه و افت یا خیز داشته باشد و علت دارد شخصا از فیلم های که به قول بعضی متون قوی دارد و معنا گراهست و کمر بستن به اینکه همه انسان ها را افسرده کند و واقعیت بگوید متنفرم ،اگر واقعیت نیاز دارید به خیابان های کشور های مثل ایران نگاه کنید و فرهنو اجتماع متلاشی شده که میل به ضد انسانیت دارد ،من به شخصه فیلم می بینم که اینها را و واقعیات را فراموش کنم و لحظه ای از این زندگی نکبت بار جدا شوم و در دنیای فانتزی غوطه ور گردم تا شاید روزی واقعیت ما هم اینطور شود یعنی دنیایی داینامیک برای همه افزاد در همه علاقه ها و این جور فیلم ها هست که امید را در من زنده میکنه شاید روزی همه سد ها شکسته شود چه آنهایی که فیزیکی هست،چه آنهایی که اعتقادی و معنوی هستند و نقد یا توهین به آنها بهایی به سنگینی از دست رفتن جان دارد در نتیجه از انسانهایی که به خود چاقو میزنند یا خود را در جهل غوطه ور می سازند و تازه به آن افتخار میکنند مشخصا جان سایر انسانها ارزشی ندارد .

نمایش دیدگاه
Shapourshokri1388@gmail.com پروفایل 16 آذر 1397
پاسخ به دیدگاه

درود بر شما دوست گرامی….تمتم کلامتان را با گوشت و خونم حس میکنم وتایید میکنم….درود بر شما

نمایش دیدگاه
mahdiarian پروفایل 30 آبان 1397
پاسخ به دیدگاه

سوپرنچرال امتیازش توی imdb هشت و نیم هست. ولی توی صفحه برترین سریال های imdb (سایت شما رو نمیگم، سایت خودشونم همینه!) امتیازشو زده 8.3 و کلی پایین تر قرارش داده. چرا؟ چندتا سریال دیگه هم دیدم این طوری بود!

نمایش دیدگاه
Ella9393 پروفایل 27 آذر 1397
پاسخ به دیدگاه

دوباره چک کنید 8.5 هست

نمایش دیدگاه
mahdiarian پروفایل 27 آذر 1397
پاسخ به دیدگاه

خوندید اصلا چی نوشتم؟! نوشتم تو صفحه برترین سریال ها 8.3 هست! https://m.imdb.com/chart/toptv?ref_=m_nv_tv250
توی قسمت مربوط به خود سریال که توضیح دادم 8.5 هست!!!

نمایش دیدگاه
M.S.84.SH.83 پروفایل 3 آذر 1397
پاسخ به دیدگاه

امتیازش اومده پایین، مثل سریال واکینگ دد که قبلا هشت و شیش بود و مثل بیگ بنگ که در گذشته دور هشت و هفت بود.

نمایش دیدگاه
mahdiarian پروفایل 3 آذر 1397
پاسخ به دیدگاه

نه. همین الان توی imdb امتیازش 8.5 هست. https://m.imdb.com/title/tt0460681/

نمایش دیدگاه